Category Archives: Mga Kabanata

Kabanata 19 – Ang Ganti sa Mapagkumbaba

Buod

Nalulunkot na si Donya Leonora dahil iniisip niya na sana buhay pa si Don Juan, at bakit hindi pa bumabalik ang lobo na inutusan niya para gamutin si Don Juan. Samantala, si Don Juan ay naghahanap parin sa Reyno de lod Cristales. Tatlong taon na siya naglalakbay, at may isang araw may nakita siyang isang ermitanyo. Humingi si Don Juan ng pagkain sa ermitanyo. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng isang maitim na tinapay, ngunit sa kanyang gutom, kinain niya ito. Binigyan rin siya ng tubig, at tinanong ni Don Juan kung nasaan ang Reyno de los Cristales,  pero kahit na isang daan na taon na siya naglalakbay, hindi niya ito alam. Binigyan siya ng isang baro, at sinabi ng ermitanyo na pumunta sa ikapitong hanay ng bundok para magtanong sa ermitanyo na nandoon.

Gabay na Tanong

1.)    Ilang taon naglalakbay ang ermitanyo?

2.)    Ano ang ibinigay na pagkain ng ermitanyo kay Don Juan?

3.)    Ilang taon naglakbay si Don Juan?

Tayutay
Saknong 791 – Pagwawangis

Ikinukumpara ang mahina niyang buhay sa pananggol niyang matibay.

“Kaya lamang di mapatay 

yaring mahina kong buhay,

ay panaggol kong matibay

ang pagsinta mong dalisay.

 

Saknong 815 - Pagwawangis

Ikinukumpara ang kalinisan ng tubig sa kristal.

Ininom na yaong tubig 

Kristal waring anong linis!

Malinamnam at ang lamig

Sa dibdib ay gumuguhit!

 

Saknong 804 – Kabalintunaan

Hindi naman magiging masarap ang isang tinapay na maitim at puno ng bukbukin.

Ang maitim na tinapay 

Bukbukin at lumang tinapay.

Anong sarap at linamnam

Parang kaluluto lamang!

 

Mahalagang Saknong
Saknong 780 

Araw gabi’y tumatangis

sa kinalalagyang silid,

walang lagging nasasambit

kundi si Don Juang ibig.

 

Ito ay nagpapakita na mahal pa rin ni Donya Leonora na lagi nasa isip niya ay si Don Juan lamang.
Saknong 795 

Tatlong taong naglalakad

sa parang at mga gubat,

masigasig ang paghahanap

sa reynong kanyang pangarap.

Ipinapakita rito na gusto talagang gusto mahanap ni Don Juan ang reyno de los Critales.
Saknong 828 

“Ngunit kita’y tuturuan,

bundok na yao’y parunan,

mula rito ay tandaan

nasa ikapitong hanay

Ipinapakita rito na tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kung saan pwede magtanong kung nasaan ang reyno de los Cristales.

Kabanata 18 – Muling Paghahanap, Muling Pagtatagpo

Buod

Nakita ng lobo na bali-bali ang mga buto ni Don Juan at ang dugo ay lumalabas sa ulo. Kumuha ng tatlong boteng tubig ang lobo galling sa Ilog Herdan. Ipinahid  niya si Don Juan sa buong katawan ng tubig na nakuha sa Ilog Herdan at siya ay gumaling. Niyakap ni Don Juan ang lobo dahil sa paggagamot niya kay Don Juan. Sa tulong ng lobo, mabilis silang nakaalis sa balon,at nagpaalam kaagad ang lobo at pumunta na sa kagubatan. Nagdasal rin si Don Juan sa Diyos natulungan siya at iligtas sa panganib. Pagkatapos niya magdasal, naglakbay si Don Juan, ngutin napagod siya at nagpahinga sa  ilalim ng puno. Nakita niya ang Ibong Adarna at ito ay umawit. Inawit ng Ibong Adarna kung paano siya nakaalis sa hawla, at inawit din niya na kalimutan na niya si Leonora at magpatuloy sa Reyno de los Cristales para hanapin si Maria Blanca.

Gabay na Tanong

1.)    Ilang bote ng tubig ang kinuha ng lobo at saan ito kinuha?

2.)    Saan patungo si Don Juan at bakit?

3.)    Bakit kaya pumunta ang lobo sa kagubatan?

Tayutay
Saknong 741 – Pagtutulad

Ikinukumpara ang loba sa isang batang minamahal.

Sa laki ng katuwaan 

Ang lobo ay nilapitan

Niyakap at pinagyamang

Parang batang minamahal

Saknong 750 – Panawagan

Kinakausap niya ang Diyos at wala naman sa harapan niya ang Diyos.

O, Diyos, Haring mataas 

Panginoon naming lahat

Sa alipin po sa panganib,

Na ituro yaong landas

Saknong 751 – Panawagan

Kinakausap niya ang Diyos at wala naman sa harapan niya ang Diyos.

“Yaong landas na matuwid 

At ligtas po sa panganib,

O, Ama kong inibig

Kasihan ka rin ng Langit!”

Mahalagang Saknong
Saknong 741 

Sa laki ng katuwaan

Ang lobo ay nilapitan

Niyakap at pinagyamang

Parang batang minamahal

Ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang kalinisan ng puso ni Don Juan 

 

Saknong 750 

O, Diyos, Haring mataas

Panginoon naming lahat

Sa alipin po sa panganib,

Na ituro yaong landas

Ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na si Don Juan ay isang maka-Diyos na tao. 

 

Saknong 751 

“Yaong landas na matuwid

At ligtas po sa panganib,

O, Ama kong inibig

Kasihan ka rin ng Langit!”

Ito ay mahalaga dahil nanatili parin ang pag-uugali ni Don Juan na humingi ng gabay sa Diyos. 

 

Kabanata 17 – Hanggang Kailan?

Buod

Nagtataka si Haring Fernando kung na saan ang kanyang mga anak. Nagbabalik sina Don Pedro at Diego kasama sina Donya Juana at Leonora. Sinabi nila na hindi nila nakita si Don Juan. Kinuento ni Don Pedro tungkol sa laban sa balon pero sinabi niya na siya at si Don Diego ang lumaban ngunit hindi si Fernando nasiyahan. Pagkatapos magkwernto sinabi na magkakasal si Don Pedro kay Donya Leonora at si Don Diego kay Donya Juana Hiniling ni Donya Leonora na huwag muna sila magkasal dahil naaalala niya si Don Juan. Sa wakas ng kabanata, ikinasal sina Don Diego at Donya Juana at nagpista sila habang nagdurusa si Don Juan.

Gabay na Tanong

1.)    Bakit kaya hindi nasayahan si Don Fernando sa kwento ni Don Pedro?

2.)    Ano ang kwento na binigay ni Don Pedro kay Don Juan?

3.)    Bakit tumangi si Donya Leonora ipakasal si Don Pedro?

Tayutay
Saknong 701 – Pagsasatao

Binigyan ng aksyon ang panaginip.

Nguit anong dusa’t sakit 

Nang sa mata’y mapalapit,

Wala rin ang ninanais,

Nabuhay ang panaginip

Saknong 705 – Pagmamalabis

Imposible naman na gawin ang lahat ng ito ng isang tao.

Walang burol, nayo’t bundok 

Na di namin nahalughog

Siniyasat bawat tumok

Mga sapa, batis, ilog

Saknong 712 – Panawagan

Kinakausap niya ang Diyos at wala naman sa harapan niya ang Diyos.

Binendisyunang puspos 

Mga anak niyang irog

At ang sabi: “O, sa Diyos,

Pasalamat kayong lubos”

Mahalagang Saknong
Saknong 701  

Nguit anong dusa’t sakit

Nang sa mata’y mapalapit,

Wala rin ang ninanais,

Nabuhay ang panaginip

Ipinakita na ang panaginip ni Don Fernando ay talagang nangyari.
Saknong 711  

Haring mayro’ng kalungkutan

Sa balitang napakinggan

Dili hindi nasiyahan

Sa anak na katapangan

Ipinapakita ito na kahit maganda ang kwento ni Pedro namimiss niya na talaga ang paboritong anak niya si Don Juan 

 

Saknong 717  

Ako po’y di sumusuway

Sa atas mo, Haring mahal

Ngunit isang kahilingang

Iliban muna ang kasal

Mahalaga dahil pinapakita ni Donya Leonora na mahal pa niya si Don Juan at hindi niya talaga mahal si Don Pedro. 

 

Kabanata 16 – Muling Pagtaksil

Buod

Nakalabas na sina Don Juan at Donya Leonora sa balon. Ikinuwento ni Don Juan ang mga nangyari sa loob ng balon. Nainggit si Don Pedro at muli niya si Don Juan tataksilan. Nakalimutan ni Donya Leonora ang singsing niya sa loob ng balon. Sabi ni Don Juan na siya raw ang bababa sa balon para kunin ito. Habang bumababa si Don Juan ng balon, pinutol ni Don Pedro ang tali. Nahulog si Don Juan sa napakalalim na balon, pero inutusan ni Donya Maria ang kanyang lobo bumaba sa balon at gamutin si Don Juan. Bumalik sila Don Pedro kasama si ang mga babae patungo Berbanya.

Gabay na Tanong Kabanata 16

1.)    Anong uri ng tao si Don Pedro?

2.)    Bakit inuutos ni Donya Leonora ang loba para gamutin si Don Juan?

3.)    Ano ang gusto mangyari ni Don Pedro kay Donya Leonora?

Tayutay ng Kabanata 16

Tayutay
Saknong 661 – Pagmamalabis

Hindi naman nasusunog and puso at pumuputok ang dibdib.

Pinabugho at ang imbot 

Sa puso ay sumusunog,

dibidb at ibig pumutok

sa sama ng kanyang loob.

 

Saknong 662 – Pagsasatao

Hindi naman nakakakita ang kasamaan ng daan.

Ang supling na kasamaan 

Nakakita rin ng daan,

pagkat nagulumihanan

kay Leonora si Don Juan

 

Saknong 683 - Pagmamalabis

Hindi naman kumukulo ang dugo natin sa galit.

 

Si Leonora’y walang kibo

 

Dugo niya’y kumukulo,

 

lason sa dibdib at puso

 

kay Don Pedrong panunuyo.

 

Malagang Saknong ng Kabanata 16

Mahalagang Saknong
Saknong 656 

Maganda man ang balita’t

dapat nilang ikatuwa,

kay Don Pedrong puso’t diwa

bumuko ang ibang nasa.

 

Mahalaga ito dahil ipinapakita na naiingit parin si Don Pedro sa nagawa ni Don Juan
Saknong 670 

Ngunit laking kataksilan

ng kapatid na panganay,

lubid niyang tangan-tangan

ay pinatid kapagkuwan.

 

Ipinapakita rito na tinaksilan ni Don Pedro ulit si Don Juan kahit na ipinatawad na siya noong unang taksil niya kay Don Juan.
Saknong 685 

Lobo ay pinabilinang:

“Ang Prisipe kung nasaktan

gamutin mong madalia’t

siya’y aking hinihintay.

 

Ipinapakita rito na mahal talaga ni Donya Leonora si Don Juan na ibinilin niya ang lobo para bumaba sa balon at gamutin si Don Juan.

Kabanata 15 – Kahit Pito Ulo ng Serpyente

Buod

Muli nanaman nabihag ang puso ni Don Juan ! Ngayo’y nabihag naman ng bunsong si Leonora. Si Leonora’y nagtanong, Sino ka ba at ano ang iyong pita ? Si Don Jua’y sumagot, na siya’y kanyang alipin at handing maglinkod para sa kanya ngunit si Leonora’y nagsabi na may Serpyenteng nagbabantay sa kanya at dito’y walang hindi namamatay.Pero nilabanan pa rin ito ni Don Juan. Sa simula, patas ang laban, walang lumalamang. Pero nang tulungan ni Leonora si Don Juan sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng balsamo. Nang makita ito ng Serpyente, ito’y kinilabutan at lalong nagalit. Sa huli, ang prinsipe’y nagwagi sa laban niya. Para matalo ang Serpyente, ginamit niya ang kanyang liksi at ang balsamo. Nang matapos ang laban, sila’y umahon na at inihayag sa dalawa ang mga pangyayari.

 

Tayutay

Saknong 573

Sa gitna ng mga perlas -Pagtutulad dahil si Leonora ay

Tala manding namanaag inihambing sa tala.

Si Leonorang pagkarilag,

Ang Prinsipe’y napakurap.

 

Saknong 595

Isang titig na mairog -Pagmamalabis dahil sa linyang “sa

Matamis pa kaysa pulot, puso nito tumagos.”

Nang tumama sa maylunos

Sa puso nito tumagos.

 

Saknong 606

Narito raw yaong talang -Pagtutulad dahil sabi niya’y si Leonora

Lunas sa aking dalita, raw ang lunas sa kanyang dalita.

Talang ito ay ikaw nga,

O, Leonora kong mutya.

 

Mahalagang Saknong

Saknong 570

Nabigla itong Prinsesa -Ito’y importante dahil dito makikita

Sa taong kanyang nakita, natin na nagagalak si Leonora dahil

Si Don Jua’y napatanga di karaniwan ang tao sa pook na ito.

Sa palasyong pagkaganda

 

Saknong 578

Di mo baga nalalaman -Ito’y mahalaga dahil ipinapahayag

Mapanganib iyang buhay; nito na mabangis ang Serpyent at

Sa Serpyente kong matapang mahihirapan si Don Juan.

Walang salang mamamatay.”

 

 

 

Saknong 594

Saka masuyong lumapit -Mahalaga ito dahil makikita natin dito

Sa prinsipeng nahahapis, na dalisay ang pagmamahal ni Leonora

At ang wikang pagkatamis: kay Don Juan.

Di rin ako nakitiis. . .”

 

Gabay na Tanong

 1. Bakit si Don Juan nagpaalipin kay Leonora ?
 2. Bakit lumaban si Don Juan sa Serpyente ?
 3. Ano ang umiral kay Leonora kaya di niya natiis si Don Juan ?

Kahalagahan ng Kabanata

Ang kabanatang ito ay mahalaga dahil dito naipakita ni Don Juan ang kanyang pagiging mapagmahal at kakayahan subalit ang kabanatang ito’y naging mahalaga din dahil sa kanyang paghulog ng loob kay Leonora.-Paano na si Donya Juana

 

Kabanata 14 – Walang Dambuhalang Kalaban

Buod

Sa unang pagkakataon na namasdan ni Don Juan si Donya Jauna na marilag ay agad nabihag ang puso niya. Si Donya Juana ay napakamarilag na siya’y inihambing sa isang sumisikat na bituin. Sa sobrang pagkabihag ng puso ni Don Juan kay Donya Juana, nasabi niyang siya’y napakabango tulad ng sampaga at sinasamba niya ang yapak ni Donyo Juana. Naakit si Donya Juana sa bati ni Don Juan subalit siya’y nagtataka kung paano si Don Juan napadpad doon. Wika naman ni Don Juan na siya’y napadpad dito ng kusa hail sa kanyang pagsintang dakila. Sinabi rin ni Don Juan na kung kasalanan na minamahal niya siya(Donya Juana), siya’y handa tumanggap ng parusa.Si Don Juan ay lumuhod at si Donya Juana ay timamaan ng pag-irog. Sa puso’y naramdaman ang pagsinta ni Don Juan subalit tinimpi niya ito at nagkunwaring galit sa prinsipe.Dahil dito’y nasabi ng prinsipe na kung ika’’y walang pagsinta saakin, kutlin mo na ang aking buhay. Ano pa raw ang halaga niya kung sa pagsinta’y sawi rin. Wika ni Don Juan “sukatin mo yaring hirap ng sa iyo ay paghanap balong lihim ay di tatap nilusong kong walang gulat, hinamak ang kadiliman at panganib na daratnan, ngayong kita’y masilaya’y sawi pa rin yating buhay !” Si Donya Juana tuloy ay napaluha ay winika “Tanggapin mo yaring puso, pusong iyan pag naglaho’y nagtaksil ka sa pangako. Sinabi naman ni Don Juan na “Magtaksil ? Pagtaksilan ang buhay ng aking buhay ?” Si Donya Juana naman ay nagwika, ngayon, ako may problema saan kita itatago nang makaligtas sa pasakit ng Higanteng napakalupit ? Ang higante ang nag-aalaga sakin at kapag ika’y nakita, buhay mo’y manganganib. Si Don Juan nama’y tumangi dahil ang matakot daw ay di bagay. Kaso nga lang, matalas ang pang-amoy ng higante at naamoy niya si Don Juan at siya’y kinalaban niya. Sa huli, ang Higante’y napatay ni Don Juan. Si Donya Juana’y natuwa at inaliw ang kanyang irog. Ang prinsipe naman ay kahit pagod ay naging masigla lalo na nangmatitigan ang Prinsesa.Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Don Juan halika na hirang at ang balon ay panawan subalit si Donya Juana’y di pumayag dahil ang kanyang bunsong kapatid ay maiiwan. Kaya si Don Jua’y nagpaalam at tumuloy na para iligtas si Leonora.

 

Tayutay

Saknong 514

Sumisikat na bituin -Pagtutulad dahil si Donya Juana ay

Sa bughaw na panginorin, inihahambing sa isang sumisikat na

Nakangiti at magiliw bituin.

Sa pagsasabog ng ningning !

 

Saknong 537

Prinsesa’y di nakasagot, -Pagtutulad dahil ang sigaw ng Higante

Kinilabutan sa takot, ay parang kulog daw.

Higante sa kanyang poot

Sumisigaw, parang kulog !

 

Saknong 540

Salamat nga’t narito na -Pagtutulad dahil sinabi dito “sa tiyan

Sa tiyan kong parang kweba kong parang kweba.”

Ang kaytagal ko nang pita

Ang tatlo man ay kulang pa.”

 

Saknong 565

Anong tamis ng mamatay -Kabalintunaan dahil kalian naging

Kung kugod ng minamahal ! matamis mamatay ?!

Anong saklap ng mabuhay

Kung duwag na tuturingan!

 

Mahalagang Saknong

Saknong 519

Ako’y iyong kahabagan -Dito makikita natin na handa si

O, Prinsesang minamahal, Don Juan gawin ang lahat para

At kung ito’y kasalanan kay Donya Juana.

Sa parusa’y nakalaan.”

 

Saknong 533

Kung datnan kang kaniig ko -Dito ay ipinapakita kung gaano ka

Galit niya ay susubo, panganib ang Higante.

Manganganib ang buhay mo’t

Baka ikaw ay matalo.”

 

Saknong 555

Si Leonora’y kapatid kong -Ito’y importante dahil dito naipakita

Kasama sa balong ito, natin ni Donya Juana na mahal na

Naririyan sa palasyong mahal niya ang kanyang kapatid

Dito’y tanaw na tanaw mo. Dahil hindi niya magawang umalis

Ng balon ng wala siya.

 

Gabay na Tanong

 1. Bakit agad agad nahulog ang loob ni Don Juan kay Donya Juana ?
 2. Bakit si Donya Juana nag-alala para kay Don Juan ?
 3. Anong katangian ang pinakita ni Donya Juana nang pinigilan niya ang pag-alis nila sa balon para kay Leonora ?

Kahalagahan ng Kabanata

Ang kabanata na ito’y mahalaga dahil si Don Juan naipakita ni Don Juan na dalisay ang pagmamahal niya kay Donya Juana at kaya niyang gawin ang lahat para sa natatanging bumihag ng kanyang puso. Naipakita rin niya na siya’y matapang at magaling nung kinalaban at tinalo niya ang Higante.

 

Kabanata 13 – Tagumpay at Tatag ng Loob

Buod

Ang magkakapatid ay naglalakbay ng tanghaling tapat habang araw ay napakainit at nakakapaso. Nang maakyat ang kabatuhan, may balong natagpuan. Ang balon ay nakakaakit sa kanilang tingin. Sila’y nagtaka dahil napakalinis nitong balon. Walang mga damo na sukal. Ang ibabaw ay malinis at makinis na batong marmol. Dahil dito’y sila’y hindi sigurado kung walang nagmamay-ari ng balon ngunit kahit saanman sa paligid tumingin, walang bahay na namamasid. Si Don Pedro’y unang pumasok subalit tatlumpung limang dipa lamang ang naabot at sumuko na dahil hindi niya natagal ang dilim na bumabalot. Si Don Diego naman ay sumunod. Nilakasan niya nga ang kanyang loob , umahon pa rin ng takot dahil sa lalim na hindi masukat. Ang huli at pangatlong pumasok sa balon ay si Don Juan. Natalagan niya ang dilim at ang lalim na hindi matarok dahil sa kanyang pagpupursigi. Ang lupang natatapakan ay kristal na kumikinang ! Itong pook na ito ay nakatago mula sa ilaw subalit masmaliwanag pa kaysa sa may ilaw. Ito rin ay mahalaman at mabulaklak. Dito rin ay may palasyong kumislap na yari sa gintong pilak !

 

Tayutay

Saknong 501

Patuloy ang paghuhugos -Pagtutulad dahil ang dilim daw ay

Si Don Jua’y walang takot parang kumot.

Maging noon mang masapot

Ng dilim na parang kumot.

 

 

Saknong 505

Habang siya’y lumulubog -Kabalintunaan dahil lalong lumalalim

Lalong ayaw na matakot ang naaabot niya pero lalo siyang hindi

Matibay sa kanyang loob natatakot.

Na ang lihim ay matalos.

 

Saknong 510

Buong lupang yayapakan -Kabalintunaan dahil ang pook na ito ay

Ay kristal na kumikinang ! hindi tinatamaan ng araw subalit daig

Pook na tago sa araw, pa nito ang mga pook na may ang araw

Ngunit daig ang may ilaw. Ay nakikita.

 

 

Mahalagang Saknong

Saknong 483

Ang bunganga ay makinis -Ito’y mahalaga dahil dito makikita natin

Batong marmol na nilalik, kung bakit naakit sila sa balon.

Mga lumot sa paligid

Mga gintong nakaukit.

 

Saknong 489

Si Pedro ay humadlang -Ito’y importante dahil makikita natin

Wala ka ring karapatan, ang mga karapatan ng panganay

Pagkat ako ang panganay, kaysa sa masbata nilang kapatid.

Nasa akin ang katwiran.”

 

Saknong 492

Tatlumpung dipa lamang -Dito makikita natin kung gaano ka

Ang nalusong ng panganay, delikado at hirap na malusong ang

Lubid ay agad nang tinantang, balon.

Nang umaho’y nananamlay.

 

Saknong 505

Habang siya’y lumulubog -Mahalaga ito dahil dito ay clarong-claro

Lalong ayaw na matakot ay na si Don Juan ay determinado talaga.

Matibay sa kanyang loob

Na ang lihim ay matalos.

 

Gabay na Tanong

 1. Paano nasabi ni Don Juan na mahiwaga ang balon ?
 2. Bakit nila nasabi na posibleng may nag mamayari ng balon ?
 3. Bakit nagtagumpay si Don Juan subalit ang kanyang dalawang kapatid ay hindi ?

Kahalagahan ng Kabanata

Ang kabanata na ito ay mahalaga dahil dito ay ipinapakita ang pagkakaiba ni Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Si Don Juan ay determinadong-determinado at may paniwala na ang anumang sinimulan niya ay nararapat niyang tapusin kaya naabot niya ang ilalim ng balon. Si Don Pedro at Don Diego naman ay medaling bumigay. Wala tuloy silang narating.

 

Kabanata 12 – Di Husto ang Tangad

Buod

Sa Armenyang Kabundukan nahanap ni Don Pedro at Diego si Don Juan. Ang Armenya’y isang lugar na maganda. Tumutubong punungkahoy na namumunga. Marami rin uri ng mga ibon dito tulad ng maya, pugo, kalaw, limbas, uwak at lawin. Dito rin ay mabango dahil ang simoy ng hanging ay amoy sampaga at milegwas.Tahimik at mapayapa rin dito sa buong araw. Sa lugar na ito, nag-usap ang mga kapatid at napagkasunduan na kung ayaw na ni Don Juan bumalik sa Berbanya, sila’y sama-sama na lamang maninirahan sa Armenyang Kabundukan. Sila’y nanirahan sa Armenya ng payapa ay Masaya. Tuwing linggo ay nagkakaroon ng munting salu-salo.

Sa bandang huli, sila’y naghahanap na ng ibang bagay na pwedeng gawin upang mapaglibangan at pumunta sa parte ng bundok na hindi pa napupuntahan.

 

Tayutay

Saknong 452

Matutulog ka sa gabi -Pagsasatao dahil ang langit daw ay

Na Langit ang nag-iiwi babantay sa gabi tuwing natutulog.

Sa magdamag ay katabi

Ang simoy na may pagkasi.

 

Saknong 453

Magigising sa umaga, -Pagsasatao dahil kinakausap niya ang araw.

Katawan mo ay masigla,

Kausap na tumatawa

Ang araw na walang dusa.

 

Saknong 465

Sa dibdib ma’y nakapako, -Pagmamalabis dahil nakapako raw ang

Ang subyang ng pagsiphayo, subya ng pagsiphayo.

Hinahon ng kanyang puso.

 

Mahalagang Saknong

Saknong 444

Tumutubong punungkahoy -Ito’y mahalaga dahil makikita natin kung

Mga bungang mapupupol gaano ka yaman ang Armenyang Kabundukan.

Matataba’t mayamungmong,

Pagkain ng nagugutom.

 

Saknong 457

Namagitan kapagdaka -Mahalaga ito dahil nang makita ni Don Pedro

Si Don Pedro sa dalawa, na si Don Diego ay nagpapakita ng hiya’t

Si Don Diego’y nayaya nang takot, siya’y agad umaksyon upang si Don

Magpanayam na mag-isa. Diego ay kumalma.

 

 

Sakong 471

Sa mga araw ng Linggo -Ito’y mahalaga dahil ang saknong na ito ay

Walang alis silang tatlo, ipinapakita na ang buhay nila sa Armenya ay

Sa kanila naming kubo mala-Hari.

May masayang salu-salo.

 

 

 

Gabay na Tanong

 1. Bakit si Don Juan nagtungo sa Armenya upang magsisi ?
 2. Bakit si Don Diego nahiya at natakot ?
 3. Bakit nila ginusto na makapunta sa parte ng bundok na hindi pa nila napupuntahan ?

Kahalagahan ng Kabanata

Mahalaga ito dahil makikita natin kung bakit dito si Don Juan pumunta upang mag-isip sa kanyang kasalanan. Pumunta siya dito dahil dito’y mapayapa at tahimik. Tamang-tama para makapag-isip.

 

Kabanata 11 – Inggit ang Sanhi

Buod

Si Don Pedro at si Don Diego ay napatawad na sa kalokohan na ginawa nila subalit si Don Pedro’y muling nakaisip ng paghihiganti. Niyaya niya ang kanyang pangalawang kapatid na sila’y sabay magtanod at sabay ring mamahinga. Sa mga kwento’t biro di namalayan ang oras at dumating na ang ikasampu. Si Don Juan ay ginising na datapwat ay di pa niya oras, siya’y bumigay sa hiling ng kanyang kapatid. Nahirapan si Don Juan ng labis at maski may sikangan ang mga mata, antok ay nagwawagi pa rin. Sa masarap na simoy ng hangin, si Don Juan ay nakatulog at ang dalawa’y lumapit na at binuksan ang kulungan at pinawalan ang Adarna. Kaya nang gumising na si Don Juan, siya’y natakot dahil ang Adarna’y wala na sa paningin. Siya’y hindi takot sa parusa ng magulang kundi kung paano matatakpan ang pagtataksil na nangyari. Dito’y pumasok sa kanyang isip na mahirap pagkatiwalaan ang tao dahil mapapahamak ka lamang. Baka dumating ang umaga, si Don Juan ay lumisan na at nagwika “Ito ang maganda natatago ang may sala.” Pag gising ng hari, siya’y Masaya at nais puntahan at Makita ang Adarna subalit nang makita na wala na ang Adarna, mga mata’y nanlisik.

Dali-daling pinatawag ang tatlo pero dalawa lamang ang nagpakita. Ang dalawa’y nangako na pag si Don Juan ay nasulyapan, siya’y uuwiin nang magdusa. Kung saan-saan sila naghanap, subalit sa layo ng nalakbay ay di pa rin nakikita si Don Juan. Pero sila’y nagtagumpay nang makita si Don Juan sa Armenyang Kabundukan.

 

Tayutay

Saknong 423 -Pagmamalabis dahil may sikangan na nga

Palibhasa’y nahirapan ang mga mata subalit ito’y sumasara pa rin.

Nang mga gabing sinundan,

Mga mata ma’y sikangan

Antok din ang sumasasal.

 

Saknong 429

Bago mitak ang umaga -Kabalintunaan dahil kalian naging maganda

Si Don Jua’y umalis na na natatago ang may sala ?!

Wika’y “Ito ang maganda

Natatago ang may sala.”

 

Saknong 431

Gaano ang panginginig, -Pagsasatao dahil sabi dito ay ang dibdib ay

Mga mata’y nanlilisik, naaaliw ng Adarna. Dibdib naaaliw ?

Nang sa hawla’y di mamasid

Adarnang aliw ng dibdib.

 

 

 

 

Mahalagang Saknong

Saknong 414

Si Don Pedrong pinatawad -Ito’y mahalaga dahil sa saknong na ito

Sa gawaing di marapat, ay makikita na may masamang

Sa sarili’y naging galak binabalak muli si Don Pedro.

Kapatid ay. . . ipahamak !

 

Saknong 427

Di takot sa kagalitan -Mahalaga ito dahil pinapakita sa

O parusa ng magulang, saknong na ito na mahal talaga ni

Kundi pa’nong matatakpan Don Juan ang kanyang mga kapatid

Ang nangyaring kataklisan. dahil siya na nga ang pinagtaksilan

pero pagtatakpan pa niya ang kanilang

sala.

 

Saknong 428

Noon niya napagsukat -Mahalaga ito dahil pumasok na sa ulo

Ang sa tao palang palad ni Don Juan na mahirap magtiwala sa

Magtiwala ay mahirap mga tao dahil ito’y patungo sa daan na

Daan ng pagkapahamak. mapahamak.

 

Saknong 431

Gaano ang panginginig, -Ang saknong na ito ay importante dahil

Mga mata’y nanlilisik, dito makikita natin kung gaano ka

Nang sa hawla’y di mamasid importante ang Ibong Adarna sa Hari.

Adarnang aliw ng dibdib.

 

Saknong 437

Mga bukid, burol, bundok -Dito makikita natin na gagawin talaga

Bawat dako’y sinalugsog; ni Don Pedro’t Deigo ang lahat para

Lakad nila’y walang lagot, malimbag ang Hari.

Sinisipat bawat tumok.

 

Gabay na Tanong

 1. Bakit naisipan ni Don Pedro na ipahamak ang kapatid ?
 2. Bakit si Don Juan umalis ng Berbanya ?
 3. Ano ang naging reaksyon ng Hari nang pagmasid sa hawla ay wala ang Adarna ?

 

 

Kahalagahan ng Kabanata

Ang kabanata na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na si Don Pedro ay di pa rin nagbabago kahit na siya’y binigyan ng ikalawang pagkakataon habang si Don Juan naman ay pinagtakpan ang kataksilan na nangyari dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid na wala ng inisip kung hindi maghiganti dahil sila ay napahiya .

Kabanata 10 – Ang Katotohanan ay Lalabas

Kabanata 10

Noong bumalik na si Don Juan, sobrang saya ni Don Fernando. Nagpalit rin ng balahibo ang Ibong Adarna at kumanta na siya. Gumaling ang hari, pero kinanta ng Ibong Adarna ang paglakbay nila at pati na rin ang katotohanan. Nagalit ang hari. Dapat sanang parusahan niya ang dalawang kapatid pero pinigil siya ni Don Juan. Sinabi ng hari na dapat na bantayan buong araw at gabi ng tatlong magkapatid ang Ibong Adarna.

Tayutay

Saknong 338

Sa tulin ng kanyang lakad

Wari’y ibong lumilipad,

Nasa’y sa sandaling oras

Sapitin ang baying liyag.

Pagtutulad – may “wari” at kinumkumpara ang lakad sa lipad

Saknong 405

Buhat nang siya’y gumaling

ang Adarn’y naging aliw

oras-oras kung dalawi’t

parang bata kung laruin.

Pagtutulad – Parang bata ang ibon kapag laruin

Saknong 411

Tatlong hati sa magdamag

Bawat isa’y tatlong oras;

Para nilang hinahatak

Ang gabi sa pagliwanag.

Pagmamalabis – “hinihila” ang gabi para makita ang araw di naman ito posible.

Gabay na tanong

 1. Bakit nabago ang balahibo ng Ibong Adarna?
 2. Ano ang kinanta ng Ibon?
 3. Bakit gusto ni Don Fernando parusahan ang dalawang magkapatid?

Mahalagang Saknong

Saknong 242

Magkagayo’y ang Adarna

Namayagpag na sa hawla,

Balahibong pangit niya’y

Hinalinhan ng maganda

Ito ay pinagkita na may buhay na ang Ibong Adarna ito ay sinasabi rin na bumalik na si Don Juan sa Berbanya

Saknong 364

“Sa apoy ng kainggitan

Nitong anak mo panganay,

Nagbuko ng kataksilan

Na patayin si Don Juan.

Lumabas na ang katotohanan sa saknong na ito

Saknong 394

“Malaki man po ang sala

Sa aki’y nagawa nila,

Yaon po ay natapos na’t

Dapat kaming magkasama.

Ipinagkita na dito sinabi ni Don Juan na itawarin na ni Don Fernando ang kapatid ni Don Juan at magkasama nalang sila.

Links na nakakatulong sa iyo!

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=ibong-adarna-lt-review

http://ahyay1a.multiply.com/journal/item/12/Ibong_Adarna_summary_talasalitaan_and_tester

Character Profile

Don Juan

Si Don Juan ay bunso sa pamilya. Ang dalawang kapatid niya ay sina Don Pedro at Don Juan. Ang puso niya ay pinakamalinis kay sa dalawang kapatid niya. Siya rin ang pinkamahal ng magulang niya si Don Fernando at Donya Valeriana. Si Don Juan ay isang tao na kakayanin ang lahat at kung may problem dadasal lang siya sa Diyos. Ang kahinaan ni Don Juan ay magandang babae dahil nagpapalit siya ng minamahalan.

Don Pedro

Si Don Pedro ay ang panganay. May magandang postura siya. Halos sa lahat ng oras may masamang balak siya kay Don Juan. Lumalambot ang puso niya ay noong minamahal niya si Donya Leonora.

Don Deigo

Si Don Deigo ay ang pangalawang sa pamilya. Madaling maapektohan at mabago ang kanyang desisyon

Don Fernando

Si Don Fernando ay ang hari ng Berbanya. Mayroon siyang tatlong anak at isang asawa. Si Don Fernando ay narerespektohan ng lahat ng tao dahil sa tamang paghuhusga niya. Siya rin ay nagkasakit sa kwento at pinaghanap niya ang anak niya ang gamot.